Home

Gemeente van Korinthe

De gemeente van Korinthe was niet een kerk te Korinthe. Zij was net als wij een deel van het lichaam van christus te Korinthe. Ze waren de kerk van god, dezelfde kerk als wij, te Korinthe. Paulus schreef dus niet aan een kerk in Korinthe maar aan het lichaam van christus dat op dat moment te Korinthe was gaven van de Geest behandeld wordt in hfdst. 12. De eerste verzen van hfdst. 11 behandelen de gepaste aard van activiteiten van de vrouw; en daarna vanaf vs.17 wat passend is voor het samenkomen in de gemeente en het avondmaal van de Heer, naar de regering van God; de verzen 1-16 zijn niet van toepassing op de gemeente

In de gemeente van Korinthe beoordeelde men predikers en hun boodschap allereerst op uiterlijk vertoon (1 Kor. 1-3). Er werden aardse, natuurlijke maatstaven gebruikt om geestelijke zaken te beoordelen. En zodoende was er veel kritiek op Paulus, want hij voldeed niet aan die eisen De gemeente in Korinthe was onverschillig ten aanzien van het immorele gedrag van sommige gemeenteleden (er was geen juiste respons tot dit gedrag). Onverschilligheid over dit soort zaken kan van zodanige aard worden dat het oordeel van God komt tot die gemeente De eerste brief van Paulus aan de kerk in Korinthe is een corrigerende brief aan een gemeente waar sommige mensen volledig de weg kwijt zijn. De eenvoudige christelijke praktijk is helemaal zoek. Het bekendste hoofdstuk van deze brief, hoofdstuk 13, is dan ook een lofzang op de liefde. Want dat is nu juist wat veel mensen in deze gemeente kwijt zijn: de liefde voor God en voor elkaar

de gemeente van Korinthe - bijbel - bijbel

AAN DE GEMEENTE IN KORINTHE - De Bijbel voor jou

1 Korinthe 12 De eerste brief van de apostel Paulus aan de gemeente van Korinthe. HSV Vele gaven, één Geest. 1 Wat nu de geestelijke gaven betreft, broeders, wil ik niet dat u onwetend bent. 2 U weet dat u heidenen was, weggetrokken naar de stomme afgoden. Zo liet u zich. Paulus had inzettingen overgeven aan de gemeente van Korinthe, en de gemeente had deze inzettingen gehouden. Ja, de apostelen waren degene die door de Geest werden geleid om in de volle waarheid geleid te worden. En de gemeenten hoorden deze inzettingen te houden. -Johannes 16: 13- 15 -Handl. 2: 4 De eerste brief van Paulus aan de Korintiërs is een boek in de Bijbel, in het Nieuwe Testament. Het is een brief van Paulus aan de gemeente te Korinthe, een havenstad in Griekenland. De brief is 16 hoofdstukken lang. Een onderwerp dat in deze brief uitgebreid aan de orde komt is de liefde. De brief werd geschreven in het Koinè-Grieks 1 Korinthe 6 De eerste brief van de apostel Paulus aan de gemeente van Korinthe. HSV Rechtszaken tussen broeders. 1 Durft iemand van u, die een geschil heeft met een ander, zijn recht te zoeken bij de onrechtvaardigen en niet bij de heiligen? 2 Matt. 19:28; Luk. 22. 1 Korinthe 14 De eerste brief van de apostel Paulus aan de gemeente van Korinthe. HSV Profetie en talen. 1 Jaag de liefde na en streef naar de geestelijke gaven, en vooral daarnaar dat u mag profeteren. 2 Wie namelijk in een.

Refoweb Gemeente van Korinthe Refowe

1 Korinthe 2:14 Maar de natuurlijke mens neemt de dingen van de Geest van God niet aan, want ze zijn dwaasheid voor hem. Hij kan ze ook niet leren kennen, om.. de Philippica Van Paulus Tegen de Gemeente Van Korinthe (1893) De eerste brief van Clemens (kortweg: 1 Clemens) is een vroeg-christelijk geschrift gericht aan de parochie (kerkelijke gemeente) te Korinthe. Ondanks de ouderdom van deze brief maakt hij geen deel uit van de canon van het Nieuwe Testament, maar wordt wel gerekend tot de geschriften van de apostolische vaders.De apostolische vaders zouden nog in contact zijn geweest met ooggetuigen van het. In de gemeente van Korinthe was aan de ene kant duidelijk de krachtige hand van de Heere merkbaar, maar aan de andere kant waren er ook nog vreselijke misstanden. Misstanden In 1 Korinthe 5 en 6 wijst Paulus erop dat men in de gemeente nog veel te veel allerlei seksuele misstanden tolereerde

Korinthe is onder meer bekend geworden vanwege het feit dat hier al vroeg, rond het jaar 50 na Chr., een christelijke gemeente is gesticht, waar Paulus brieven naar schreef, de Eerste brief van Paulus aan de Korintiërs en de Tweede brief van Paulus aan de Korintiërs, die deel gingen uitmaken van de Bijbel van de christenen Bron: wikipedia De gemeente van Korinthe is niet karig bedeeld. Later komt later komt Paulus in zijn brief daar op terug, maar nu laat hij al weten hoe dankbaar hij daarvoor is. Dat evangelie maakt de gemeente schatrijk. 1 Kor. 1:4-9 / Gehouden op 26-08-2007 / p.3 Dat is toch zo

1 Korinthe 14. Zoals eerder opgemerkt, hoofdstuk 12, 13 en 14 van het boek 1 Korinthe horen heel specifiek bij elkaar. Deze drie hoofdstukken gaan allemaal over de gaven die gegeven zijn aan de (vroege) gemeente De geschiedenis van de relatie tussen Paulus en de gemeente in Korinthe kan gedeeltelijk gereconstrueerd worden. [3] [2] Paulus stichtte de gemeente in 50 en bleef er vervolgens tot 52 . Enige tijd daarna schreef hij een brief aan hen, 0 Korintiërs, die vermoedelijk over ethische zaken handelde (1 Kor. 5:9)

11. De vrouwen in de gemeente. 1 Weest 1 Kor. 4:16. Filipp. 3:17. 1 Thess. 1:6. 2 Thess. 3:9. mijn navolgers, gelijkerwijs ook ik van Christus.. 2 En ik prijs u, broeders, dat gij in alles mijner gedachtig zijt, en de inzettingen behoudt, gelijk ik die u overgegeven heb.. 3 Doch ik wil, dat gij weet, Efez. 5:23. dat Christus het Hoofd is eens iegelijken mans, en de man het hoofd der vrouw, Joh. Van zichzelf is zij niets . Gemeente, waarom is het nodig dat Christus via Zijn apostel Paulus zijn gemeente in Korinthe gaat wijzen op haar onverdiende zaligheid? Waarom gaat de apostel hier enkele verzen aan besteden? Nu, dat is omdat er in de gemeente van Korinthe van alles aan de hand was De gemeente van Korinthe leefde in een welvarende stad en sommige gemeenteleden dachten anderen niet nodig te hebben. Dit onderwerp loopt als een rode draad door de brief van Paulus aan de gemeente. In de eerste hoofdstukken heeft hij laten zien dat mensen niet trots moeten zijn, omdat ze bij een bekende apostel horen, bij Petrus of Apollos of hemzelf In 1 Korinthe 5:1-13 lezen we over een geval van hoererij in de gemeente te Korinthe. Er was in deze gemeente een man die samenleefde met de vrouw van zijn vader. Men hoort algemeen dat er hoererij onder u voorkomt, en wel zo'n vorm van hoererij waarvan zelfs onder de heidenen geen sprake is, namelijk dat iemand de vrouw van zijn vader heeft. (1 Korinthe 5:1)

De beker van dankzegging – Hartelijk welkom op de

Leren van de problematiek in de gemeente van Korinthe - De

Waarom Paulus op strenge toon de gemeente in Korinthe

 1. Korinthe is onder meer bekend geworden vanwege het feit dat hier al vroeg, rond het jaar 50 na Chr., een christelijke gemeente is gesticht, waar Paulus brieven naar schreef, de Eerste brief van Paulus aan de Korintiërs en de Tweede brief van Paulus aan de Korintiërs, die deel gingen uitmaken van de Bijbel van de christenen
 2. In 1 Korinte 16:8 kondigt Paulus aan dat hij de gemeente wil gaan bezoeken. Vervolgens schrijft hij nog een brief. Die is te vinden in hoofdstuk 2:14-6:13 en hoofdstuk 7:2-4. In deze brief legt Paulus uit wat het betekent om apostel te zijn. De toon van Paulus' brief aan de gemeente van Korinte is in dit gedeelte erg vriendelijk
 3. De eerste brief van de apostel Paulus aan Korinthe biedt ons met dat alles een uitvoerig beeld van wat er zich in een eerste christengemeente onder de heidenen als die van Korinthe moet hebben afgespeeld. Over nagenoeg geen enkele gemeente van de eerste eeuw n.C. zijn we zo goed geïnformeerd als over die van Korinthe
 4. Dit betekent dat de gemeente in elke plaats (1 Korinthe 1:2), de hemelse visie moet weerspiegelen en Christus onderwerping uit moet drukken aan het hoofdschap van God om Zijn bestuur uit te voeren. Is er een hemelse televisie in jouw gemeente
 5. Paulus, apostel van Jezus Christus door de wil van God, en Timotheüs, de broeder, aan de gemeente van God die in Korinthe is, met al de heiligen die in heel Achaje zijn (2 Korinthe 1:1 HSV). En onze hoop voor u is vast, in de wetenschap dat u, zoals u deel hebt aan het lijden , zo ook [deel hebt] aan de vertroosting (2 Korinthe 1:7 HSV)
 6. ste, als alles goed ging. Uit de brief blijkt dat de rijke mensen in Korinte hun eigen meegebrachte eten opaten. De armen kregen niets
 7. Een van de christenen van Thyateira was Lydia, een vrouw die in purper handelde. De vierde gemeente: de gemeente in Thyateira wordt soms geïnterpreteerd als symbool voor voor de gemeente van verontreiniging. De boodschap aan de engel van deze gemeente staat in Openbaringen 2:18-29

Video: De eerste brief van Paulus aan Korinthe Over God en gode

HSV - 1 Korinthe 2 - De eerste brief van de apostel Paulus

Paulus wijst de gemeente van Korinthe erop dat hij uitsluitend gekomen is om Christus te prediken, en dien gekruisigd. Paulus doet dat op een eenvoudige manier, niet door ingewikkelde redeneringen te gebruiken of zich in wijsgerige discussies te begeven Na een opknapbeurt werd het huis geschonken aan de gemeente Lefkas en in 2017 opende het zijn deuren als museum. In het museum zijn voorwerpen objecten en artefacten te zien die toebehoorden aan de lyrische dichter en toneelschrijver Angelos Sikelianos Archeologisch Museum van Oud Korinthe Preek zondag 25 augustus 2013 Tekst: 2 Korinthe 2: 14-16. Gemeente van onze Heere Jezus Christus, 14 God zij gedankt dat hij ons, die één zijn met Christus, in zijn triomftocht meevoert en dat hij overal door ons de kennis over hem verspreidt als een aangename geur. 15 Wij zijn de wierook die Christus brandt voor God, zowel onder hen die worden gered als onder hen die verloren gaan. 16 Voor. De uitnemendheid van de liefde (1 Korinthe 13) De liefde is geduldig, zij is vriendelijk, de liefde is niet jaloers, de liefde pronkt niet, zij doet niet gewichtig,zij handelt niet ongepast, zij zoekt niet haar eigen belang, zij wordt niet verbitterd, zij denkt geen kwaad, zij verblijdt zich niet over de ongerechtigheid, maar verheugt zich over de waarheid, zij bedekt alle dingen, zij gelooft. aan de gemeente van God die in Korinthe is, aan de geheiligden in Christus Jezus, geroepen heiligen, met allen die de Naam van onze Heere Jezus Christus aanroepen, in elke plaats, zowel hun als onze

1 KORINTHE & de leefwereld van Paulus - LEVEN MET GOD EN

Korinthe was in de tijd van het Nieuwe Testament de belangrijkste stad en tevens hoofdstad van de Romeinse provincie Achaje (Achaea), gelegen in het huidige Griekenland. De apostel Paulus deed Korinthe aan tijdens zijn tweede en derde zendingsreis. Mede hierdoor is de stad bekend geworden. Naam. De naam van stad wordt ook gespeld Corinthe, Korinte (1 Korinthe 3:9) Ook aan de Gemeente van Efeze schrijft Paulus dat de Gemeente een bouwwerk is, maar daar noemt hij Christus de hoeksteen, waar het gebouw op gebouwd wordt tot een woning (tempel) van God in de Geest. In beide gevallen wordt er op Christus (de Hoeksteen of het Fundament) gebouwd. Het gebouw is één. De Gemeente is één met. Nieuwe Testament | 1+2 Korintiërs. 1 Korinthiërs - Kernpunten. Doel: Het aanwijzen van problemen in de gemeente in Korinthe, het bieden van oplossingen daarvoor en de gelovigen leren te midden van een verdorven maatschappij toch vóór Christus te leven.; Schrijver: Paulus; Geschreven voor: De gemeente in Korinthe.; Datering: Rond het jaar 55, omstreeks het einde van een verblijf van drie. Toen Paulus in Macedonië was, rond het jaar 56 voor Christus, werd hij door God geïnspireerd om een tweede brief te schrijven aan de broeders van de gemeente in Korinthe en de hele regio Achaje. Deze brief is anders dan zijn andere brieven, omdat hij andere heel relevante thema's bespreekt en omdat hij heel persoonlijk is. In deze brief verdedigt Paulus zijn apostelschap Gemeente, op deze laatste avond van het jaar vragen wij uw aandacht voor de laatste woorden die Paulus in zijn brief aan de gemeente van Korinthe heeft geschreven. Onze tekstwoorden kunt u vinden in 1 Korinthe 16 vers 22 en 23

1 Weest mijn navolgers, gelijkerwijs ook ik van Christus.. 2 En ik prijs u, broeders, dat gij in alles mijner gedachtig zijt, en de inzettingen behoudt, gelijk ik die u overgegeven heb.. 3 Doch ik wil, dat gij weet, dat Christus het Hoofd is eens iegelijken mans, en de man het hoofd der vrouw, en God het Hoofd van Christus.. 4 Een iegelijk man, die bidt of profeteert, hebbende iets op het. 20 Dit verstaan sommigen van een anderen brief, dien de apostel voor dezen aan de gemeente van Korinthe zou geschreven hebben, omdat de woorden die volgen, met zovele letters hiervoor niet uitgedrukt staan; doch alzo de zin van deze woorden hiervoor in het tweede en zevende vers verhaald is, zo kan dit bekwamelijk van dezen zelfden brief van Paulus verstaan worden

Paulus identificeert zichzelf als de schrijver van beide brieven, waarbij hij Eén Korinthiërs richt aan de gemeente van God die in Korinthe is en Twee Korinthiërs aan de gemeente van God die in Korinthe is, alsmede aan alle heiligen die in geheel Achaje zijn. — 1Kor 1:1, 2; 2Kor 1:1 1 1 1:1 Hand. 18:17 Van Paulus, apostel van Christus Jezus, geroepen door de wil van God, en van onze broeder Sostenes. 2 1:2 Hand. 18:1 Aan de gemeente van God in Korinte, geheiligd door Christus Jezus, aan hen die zijn geroepen om zijn heiligen te zijn, en aan allen die de naam van onze Heer Jezus Christus aanroepen, waar dan ook, bij hen en bij ons. 3 Genade zij u en vrede van God, onze. Ja, in de gemeente van Korinthe waren er sommigen die zich schuldig maakten aan het pralen. Deze woorden beschrijft de liefde als de Christelijke deugd die nederig is en eerst plaats geeft aan de ander. Het beschrijft de Christelijke deugd die ruimte heeft voor een broeder en een zuster De eerste brief van Paulus aan de Korintiërs (vaak kortweg 1 Korintiërs genoemd) is een boek in de Bijbel, in het Nieuwe Testament.Het is een brief van Paulus aan de gemeente te Korinthe, een havenstad in Griekenland.De brief is 16 hoofdstukken groot. Hij schreef ook over de liefde in zijn brieven.. De brief werd geschreven vanuit Efeze (16:8) rond de tijd van het paasfeest, in het derde.

3. Het doel van deze genade . Gemeente, het doel van die genade wordt al duidelijk als wij u eerst wijzen op de woordjes: 'om uwentwil'; dat Hij om uwentwil is arm geworden. Om uwentwil. Je ziet Paulus als het ware kijken en wijzen naar de gemeente van Korinthe, en we horen hem zeggen: 'Gemeente van Korinthe, om uwentwil! Kijk, gemeente, daar hebt u nu onze eerste gedachte: de aanlei­ding tot dat zelfonderzoek. Daar ligt niet alleen een lering in voor de gemeente van Korinthe, maar ook voor u en mij, in dit uur van zelfbeproeving voor het Heilig Avondmaal

{content:{product:{title:Je bekeek,product:{productDetails:{productId:9200000052831131,productTitle:{title:de Philippica Van Paulus Tegen de. 1 In de inleiding, die tot het 10de vers duurt, stelt de apostel vooraan zijn naam, als schrijver van dezen brief, en den naam dergenen waaraan hij schrijft, met den gewoonlijken apostolischen groet. 4 Dankt verder God voor de weldaden die Hij deze gemeente alrede had bewezen. 8 En verzekert hen van Christus' trouw in het volvoeren van Zijn begonnen werk. 10 Komt daarna tot de zaak zelve, en. Inleiding 1 Deze brief is van Paulus en van onze broeder Sostenes. Ik, Paulus, heb van God de taak gekregen om het goede nieuws van Jezus Christus aan de mensen te vertellen. 2 We schrijven deze brief aan de gemeente van God in Korinte. Dankzij Jezus Christus horen jullie bij God. Want God heeft jullie geroepen om bij Hem te horen, samen met alle andere mensen die in andere plaatsen de Heer.

Kernprincipe van 1 Korinthe 11 is vers 3: God wil dat in huwelijk en gemeente de scheppingsorde gerespecteerd wordt. De symboliek hiervan kan per tijd verschillen. In onze westerse cultuur is hoofdbedekking geen uiting (meer) van vrouw-zijn 4 Er zijn verschillende gaven, maar er is één Geest; 5 er zijn verschillende dienende taken, maar er is één Heer; 6 er zijn verschillende uitingen van bijzondere kracht, maar het is één God die ze allemaal en bij iedereen teweegbrengt. 7 In iedereen is de Geest zichtbaar aan het werk, ten bate van de gemeente. 8 12:8-10 Rom. 12:6-8 Ef. 4:11 Aan de een wordt door de Geest het verkondigen. Over de gemeente te Korinthe als geheel is Paulus opvallend dankbaar, en hoopvol met het oog op de dag van Jezus' terugkomst (4-9). Opvallend, vergeleken met de scherpe kritiek op onderdelen; hier: de eenheid in Christus opgeofferd aan een concurrentieslag tussen groepen gemeenteleden die elk van weer een andere voorganger sympathisanten zijn (10-17) Ik zie het al voor me dat Paulus zijn visie over de misstanden in de gemeente van Korinthe via de toenmalige volksomroepers op de marktpleinen (die toen de functie van krant hadden) verspreidde, in plaats van direct met hen in communicatie te treden. En dat de leiding van de gemeente ook via de volksomroeper terug gingen reageren De eerste brief van Paulus aan de Korintiërs (ook kortweg 1 Korintiërs of 1 Korinthe genoemd) is een boek in de Bijbel en maakt deel uit van het Nieuwe Testament.Het is een brief van de apostel Paulus aan de gemeente te Korinthe, een havenstad in Griekenland.Paulus wijst hen op de verkeerde, zondige toestanden in de gemeente, en geeft de weg tot verandering en verbetering aan

1 Korinthe 16 - Webbijbel

 1. 1 Afzender, geadresseerden, groet. 1 1 Paulus, een geroepen apostel van Jezus Christus door de wil van God, en Sosthenes, de broeder,. 2 aan de gemeente van God die in Korinthe is
 2. Deze artikelen schreef Robert Plomp naar aanleiding van zijn boek Nederlander met de Nederlanders, een positieve, orthodoxe visie op homoseksualiteit, wetenschap en vrouwelijke leiders. Mannenliggers en zachten Drie keer schrijft Paulus in het Nieuwe Testament over homoseksuele handelingen; in de brief aan de gemeente van Rome, in de eerste brief aan de gemeente van Korinthe en in de eerste.
 3. 1 Korinthe 13 1 Korinthe 13. HSV 1 bijbel. Gerelateerde info . Opties . Herziene Statenvertaling (HSV) 12 ijverend bent naar geestelijke gaven. zoek er dan naar om overvloedig te zijn in gaven tot opbouw van de gemeente. 13 Daarom, laat hij die in een andere taal spreekt,.

HSV - 1 Korinthe 12 - De eerste brief van de apostel

De tweede brief van Paulus aan de Korinthiërs (andere spelling Corinthiërs; kortweg 2 Korintiërs of 2 Korinthe genoemd) is een boek in de Bijbel, in het Nieuwe Testament.Het is een brief van de apostel Paulus aan de gemeente in de Griekse havenstad Korinthe, geschreven rond 56 n.C. tijdens zijn derde zendingsreis.De brief sluit aan op de vorige brief aan de heiligen aldaar (zie Eerste brief. Wees # Kor. 4:16; Filipp. 3:17; 1 Thess. 1:6; 2 Thess. 3:9navolgers van mij, zoals ik navolger van Christus ben.Plaats van de vrouw in de gemeente En ik prijs u, broeders, omdat u in alles aan mij d Uit de Bijbel is gelezen 1 Korinthe 10:14-22. De preek bestaat uit drie overdenkingen, bij elk van 3 tafels een gedeelte. Gemeente van Jezus Christus, broeders en zusters aan zijn tafel, [I: delen in wat Christus deed voor ons (vers 16)] het is goed en mooi om aan het einde van mijn periode als predikant hier, samen het Heilig Avondmaal te vieren

1 Jaagt de liefde na, en ijvert om de geestelijke gaven, maar meest, dat gij moogt profeteren.. 2 Want die een vreemde taal spreekt, spreekt niet den mensen, maar Gode; want niemand verstaat het, doch met den geest spreekt hij verborgenheden.. 3 Maar die profeteert, spreekt den mensen stichting, en vermaning en vertroosting.. 4 Die een vreemde taal spreekt, die sticht zichzelven; maar die. 1 Korinthe 14 1 Korinthe 14. HSV 1 bijbel. Gerelateerde info . Opties . Herziene Statenvertaling (HSV) 13 De uitnemendheid van de liefde. omdat ik de gemeente van God vervolgd heb. 10 Maar door de genade van God ben ik wat ik ben, en Zijn genade voor mij is niet tevergeefs geweest. 15:10 Afzenders, geadresseerden, groet Paulus, apostel van Jezus Christus door de wil van God, en #Filipp. 1:1Timotheüs, de broeder, aan de gemeente van God die in Korinthe is, met al de heiligen di Anderhalf jaar heeft Paulus de gemeente van Korinthe gediend. Hij is die gemeente nooit echt vergeten. Zijn eerste brief aan deze gemeente is daar getuige van. Behalve vertroosting bevat de brief veel vermaningen. Er is zo veel mis in Korinthe: kerkelijke verdeeldheid, geestelijke hoogmoed, zedeloosheid, een onoprechte gang naar de avondmaalstafel

1 Korinthe 14, en de hoofdbedekking - Webbijbel

 1. Het is opvallend om te lezen dat de gemeente van Korinthe in de eerste periode voornamelijk uit vrouwen bestond. Hoogstwaarschijnlijk zullen hier ook ex-prostituees bij geweest zijn. Zij leerden vanuit het Evangelie dat ze wel gewild waren en dat de Heere Jezus ook voor hoeren en tollenaars naar deze wereld was gekomen (Mat. 21:31)
 2. Zie ook Brieven van Paulus; Paulus. Twee boeken in het Nieuwe Testament. Oorspronkelijk waren het brieven die Paulus aan de heiligen in Korinthe had geschreven om ongeregeldhede
 3. Ze waren volgers geworden van de dienaren van God in plaats van God zelf. We hebben gezien in de voorgaande verzen van dit hoofdstuk, 1- 11, Paulus doet een aanklacht dat de gemeente van Korinthe uit onveranderde gelovigen bestond omdat zij volgers van mensen waren geworden, (vers 1- 4) dan geeft Paulus aan dat zijzelf, de planters en.
 4. deren
 5. 1 Korinthe 13 wordt alom bezongen als hét loflied op de liefde. En ja, wat Paulus hier over de liefde zegt, is mooi en positief. Maar de reden van zijn betoog is allesbehalve positief. Het is eigenlijk best triest dat de apostel op deze manier de Korinthiërs terecht moet wijzen. En over hun hoofden heen misschien wel velen in onze tijd. Hoe dan ook, er valt veel uit te leren
Eerste brief van Paulus aan de Korintiërs - Wikipedia

Eerste brief van Paulus aan de Korintiërs - Wikipedi

HSV - 1 Korinthe 6 - De eerste brief van de apostel Paulus

 1. Als zij door de Korinthiërs werden ondersteund, des te meer zou Paulus en Barnabas, de stichters van de gemeente in Korinthe door hun ondersteund moeten worden. Maar, zij hebben geen gebruik gemaakt van hun recht. Zij hebben hun recht op financiële ondersteuning naast zich neer-gelegd
 2. Maar als wij geoordeeld worden, zo worden wij van den Heere getuchtigd, opdat wij met de wereld niet zouden veroordeeld worden. Thema preek 1 Korinthe 11: Onszelf oordelen. Thema preek: Paulus' raad aan de gemeente van Korinthe m.b.t. de voorbereiding op en de viering van het Heilig Avondmaal 1. oordeel van God (29-30
 3. De Philippica Van Paulus Tegen De Gemeente Van Korinthe (1893): Cramer, Jacob: Amazon.nl Selecteer uw cookievoorkeuren We gebruiken cookies en vergelijkbare tools om uw winkelervaring te verbeteren, onze services aan te bieden, te begrijpen hoe klanten onze services gebruiken zodat we verbeteringen kunnen aanbrengen, en om advertenties weer te geven
 4. Gemeente van Jezus Christus, broeders en zusters hier en thuis, [intro: zaaien] Zaaien, zaadjes die opkomen. Daar heeft de apostel Paulus het over in het Bijbelgedeelte dat we zojuist lazen. De afgelopen tijd hebben we bij ons thuis heel wat gezaaid, want we hebben een moestuin naast ons huis aangelegd. Worteltjes met van die hel
 5. Paulus' banden van liefde. We beginnen met terug te gaan naar vers 13 van 2 Korinthe 12 voordat we tot de tekst komen. De apostel Paulus maakt plannen om voor de derde keer hen te bezoeken. Maar hij doet niets voor henzelf. Hij wil niets van hen aannemen. Het probleem van de gemeente in Korinthe was de valse leraren. Judaïsme
 6. In plaats van hoger en hoger klimmen, brengt de Geest je tot sterven aan jezelf. Eindelijk bevrijd van jezelf. Dat gaat met horten en stoten. Is een voortdurend proces. Hij brengt je in Christus tot leven. Paulus zegt erbij: we hebben de Geest uit God ontvangen. Wie is 'wij'? Dat is de gemeente van Korinthe in de eerste plaats

HSV - 1 Korinthe 14 - De eerste brief van de apostel

In korte tijd ontstond er een gemeente die uitgroeide tot een van de grootste in zijn tijd. Door een grote hoeveelheid handelscontacten domineerde het evangelie al snel de hele regio. Het is boeiend nader stil te staan bij deze magnifieke stad, omdat het een groot inzicht schenkt in het verstaan en begrijpen van Paulus' brieven aan Korinthe Preek zondag 16 juni 2013 2 Korinthe 1:8-18. Tekst: vers 11. Gemeente van onze Heere Jezus Christus, Meeleven Meeleven is van groot belang. Ik hoor geregeld van gemeenteleden die genoemd worden bij de voorbeden dat zij kaarten van gemeenteleden ontvangen In de gemeente van de Heer Jezus moet tucht worden uitgeoefend over hen die zich niet van een goddeloze weg willen bekeren vlucht weg van de afgodendienst _ (1 Korinthe 10:14). Geen afgodendienst We hebben al gezien dat een christen die op een heidense manier tot God nadert, gemeenschap heeft met de demonen (1 Korinthe 10:20) De eerste brief aan Korinthe van ds. M. van Kooten is een deel uit de serie Aan u geschreven. Anderhalf jaar heeft Paulus de gemeente van Korinthe gediend. Hij is die gemeente nooit vergeten. Zijn eerste brief aan deze gemeente is daar getuige van

De gemeente, bouwwerk van God 1 Korinthe 2:14-3:9

De eerste brief aan Korinthe, Kooten, Ds. M. van, Theologie, BKTHEO05229 | Ds. M. van Kooten: De eerste brief aan Korinthe Anderhalf jaar heeft Paulus.. Samen bent u namelijk het lichaam van Christus en ieder afzonderlijk Zijn leden! 1 Korinthe 12:27. De gemeente kent één Geest, hoewel er vele gaven van de Geest zijn (1 Kor.12:4) De gemeente kent één Heere, hoewel er allerlei bedieningen zijn (1 Kor.12:5) De gemeente kent één God, hoewel Hij op allerlei manieren werkt (1 Kor.12:6

de Philippica Van Paulus Tegen de Gemeente Van Korinthe (1893

Eerste brief van Clemens - Wikipedi

Preek 2 Korinthe, Preken, luisteren, Online preken, Dienst gemist, Filadelfia Gemeente de Westereen, Evangelische preken, gemiste kerkdiensten, audio preken, Preken van Preek 2 Korinthe, preek Preek 2 Korinthe Het is opvallend hoe rijk Paulus in zijn brief aan de gemeente van Korinthe spreekt over dit thema. Mede naar aanleiding van gesprekken met jonge vrouwen schreef ds. Brons dit boekje. In de hoop dat het vrouwen bemoedigt om met hun hoofdbedekking in de eredienst een signaal af te geven 1 korinthe 7 uitleg. Bestand: Bijbelstudie 1 Korinthe 7. De werkgroep 'Single' heeft tijdens een workshop op de jongerenconferentie van afgelopen februari 2015 een bijbelstudie verzorgd 1 Korinthe 3:1-4:7 Prof. dr. Willem J. Ouweneel Samenwerken met God. vragenbespreking over deze lezin Saret - Korinte hoofdstuk 4 4.Het huwelijk (7:1 - 7:40) 4.0 Inleiding Vanaf hoofdstuk 7:1 gaat Paulus in op. Met de woorden van hoofdstuk 3:5,6 zegt hij het zo: Niet omdat wij van onszelf bekwaam zijn iets te denken, () maar onze bekwaamheid is uit God. Hij heeft ons namelijk bekwaam gemaakt. Gemeente, wat zou het mooi zijn als van de gemeente in Gouda een goede reuk uitgaat. En dat gaat verder dan een goed imago

„Op zendingsposten Mbuma Zimbabwe en in Nederland klinktbouw Archives - Gereformeerde Gemeente Utrecht1 Korinthe 5 en uitsluiting bij Jehovah's GetuigenDrWaar Is God in het midden? | Over God en goden„Geen eisen meer in PKN aan perforatie van leden” - Kerk
 • OLVG Recruitment.
 • Abdij Orval.
 • Smoothscroll polyfill.
 • Pluktuin Zuid Holland.
 • Pluggen voor holle stenen.
 • Dierenrechten argumenten.
 • Massief houten pilaar.
 • Verhuur Limburg.
 • Wijnproeverij Mallorca.
 • Meditatie bij ziekte.
 • Eten als een wolf.
 • PDF editor.
 • Synoniem situatie.
 • Celine Dion Alone.
 • Poolse ovenschotel.
 • AFA betekenis.
 • Master loopbaancoach.
 • Jersey Shore Family Vacation season 3 episode 8.
 • Airport Eelde.
 • Tips voor efficiënt huishouden.
 • Lekker dansen in schuren cryptisch.
 • Lichaam ontgiften met citroen.
 • Lieveheersbeestje trips.
 • ABN bankrekening opzeggen.
 • Badkamer inspiratie 2020.
 • Werftoilet kopen.
 • Andrelon aanbieding 1 1 gratis.
 • LG warmtepomp R32.
 • Achteruitrijcamera kentekenplaat inbouwen.
 • Grootste vogel.
 • Dier met 7 letters.
 • Treurwilg op stam.
 • Aios oogheelkunde salaris.
 • Zandstorm België.
 • Olympische Spelen Londen.
 • 0,4 fte.
 • Te koop Zwolseweg Wenum Wiesel.
 • Apache Indianen werkstuk.
 • Mms bekijken op internet.
 • IStock afbeeldingen.
 • Belgische onderneming 4 letters.