Home

Economisch consumptieve eenheid

Tabel CORA Bedrijfsobjecten - Woningcorporatie

Een meerpersoonshuishouden bestaat uit meer personen die op hetzelfde adres wonen en een economisch-consumptieve eenheid vormen. Natuurlijk persoon: Middelenovereenkomst: Een middelenovereenkomst is een type overeenkomst die betrekking heeft op te leveren goederen of diensten door een leverancier aan de woningcorporatie. Mutatieonderhoudstaa Dat wil zeggen dat zij op hetzelfde adres wonen en zij samen een 'economisch-consumptieve eenheid' vormen. In normaal Nederlands: Een verzameling van meer personen die een woonruimte bewoond en daar zichzelf voorziet, of door derden wordt voorzien, in dagelijkse levensbehoeften één of meer personen die op hetzelfde adres wonen en een economisch-consumptieve eenheid vormen, met de intentie om zelfstandig, bestendig, voor onbepaalde tijd, in gezinsverband of in een met een gezinsverband vergelijkbaar samenlevingsverband te wonen. Een wooneenheid (voor kamergewijze verhuur) dient voor de h uisvesting van één huishouden

Woning delen - de regels per gemeente - Kamernet BLO

Facetbeheersverordening Woningsplitsing En Woningomzettin

 1. Een huishouden bestaat uit één of meer personen die op hetzelfde adres wonen en een economisch-consumptieve eenheid vormen. Vaak is een huidhouden gebaseerd op bloedverwantschap en huwelijksbinding
 2. een huishouden bestaat uit één of meer personen die op hetzelfde adres wonen en een economisch-consumptieve eenheid vormen. Vaak is een huishouden gebaseerd op bloedverwantschap en huwelijksbinding of een met een huwelijksverbinding gelijk te stellen samenlevingsverband
 3. Een huishouden bestaat uit één of meer personen die op hetzelfde adres wonen en een economisch-consumptieve eenheid vormen. Vaak is een huidhouden gebaseerd op bloedverwantschap en huwelijksbinding. huwelijkscijfer. Het aantal huwelijken uitgedrukt per 1000 inwoners in een jaar. (Nederland 1994: 5,4) huwelijksfrequenti
 4. een verzameling van één of meer personen met een relationele binding die één woonruimte bewoont en een economisch-consumptieve eenheid vormt; 1.50 industrie(le): een bedrijf dat is gericht op het vervaardigen c.q. bewerken van goederen, producten en/of stoffen middels of grotendeels middels machines, installaties of anderszins via een geautomatiseerd proces
 5. Een meerpersoonshuishouden bestaat uit meer personen die op hetzelfde adres wonen en een economisch-consumptieve eenheid vormen. Bron : CORA 2.0: CORA-concepttype : Bedrijfsobject: Domein : Relaties: ArchiMate-views : Domein Relaties; Relaties : Meerpersoonshuishouden is gerelateerd aan Natuurlijk persoon (AssociationRelationship

sprake moeten zijn van een economisch-consumptieve eenheid en een samenlevingswens die niet overwegend wordt bepaald door de beslissing om een woonruimte te delen. Er moet sprake zijn van een bestendig, voor onbepaalde tijd gevormd huishouden. b. Een woning mag slechts bewoond worden door één huishouden. Inwoning door iemand die niet to Een huishouden wordt meestal gedefinieerd als een persoon of een groep van meer personen die een gemeenschappelijke huishouding voeren, of ook wel: een economisch-consumptieve eenheid vormen. Dit lijkt op het eerste gezicht een duidelijke definitie, maar ook hieraan kleven problemen. Zo is het begrip huishouden niet wettelijk gedefinieerd economisch-consumptieve eenheid vormen Of in woning te bepalen dat dit besluit in werking treedt op 11 december 2019 Aldus vastgesteld door de raad voornoemd in zijn vergaderingv 10 december 2019 griffier, oorzitter, Created Date 1.3 huishouden. een huishouden bestaat uit één of meer personen die op hetzelfde adres wonen en een economisch-consumptieve eenheid vormen. Van een huishouden is slechts sprake indien er bloedverwantschap, huwelijksbinding of een daaraan in intensiteit en continuïteit gelijk te stellen mate van binding tussen de bewoners is

Een huishouden bestaat uit één of meer personen die op hetzelfde adres wonen en een economisch-consumptieve eenheid vormen. Bron : CORA 2.0: CORA-concepttype : Bedrijfsobject: Domein : Relaties: ArchiMate-views : Domein Relaties; Relaties : Huishouden aggregeert Meerpersoonshuishouden (AggregationRelationship economisch-consumptieve eenheid vormen, waarbij sprake is van onderlinge verbondenheid en continuïteit in de samenstelling ervan. Vaak is een huishouden gebaseerd op bloedverwantschap en huwelijksverbinding of een met een huwelijksverbinding gelijk te stellen samenlevingsverband

één of meer personen die op hetzelfde adres wonen en een economisch-consumptieve eenheid vormen; 1.33 internetwinkel: specifieke vorm van detailhandel, waarbij de transactie via internet (of postorder) tot stand komt en waarbij afhalen, tonen en afrekenen van goederen niet ter plaatse gebeurt één of meer personen die op hetzelfde adres wonen en een economisch-consumptieve eenheid vormen; 1.64 internetwinkel: specifieke vorm van detailhandel, waarbij de transactie via internet (of postorder) tot stand komt en waarbij afhalen, tonen en afrekenen van goederen niet ter plaatse gebeurt huishoudens. één of meer personen die alleen of samen een woonruimte bewonen en daar een economisch-consumptieve eenheid vormenleefvormen. Bron: thesaurus.politieacademie.nl

economisch-consumptieve eenheid vormen; 1.33 internetwinkel: specifieke vorm van detailhandel, waarbij de transactie via internet (of postorder) tot stand komt en waarbij afhalen, tonen en afrekenen van goederen niet ter plaatse gebeurt; 1.34 kwetsbaar object: een object waarvoor ingevolge het Besluit externe veiligheid inrichtingen ee economisch-consumptieve eenheid vormt; 1.39 kampeermiddel tent, tentwagen, kampeerauto of caravan dan wel enig ander onderkomen of enig ander voertuig of gewezen voertuig of gedeelte daarvan, voor zover geen bouwwerk zijnde; een en ander voor zover deze onderkomens o economisch-consumptieve eenheid vormt. 1.41 industrie(le) een bedrijf dat is gericht op het vervaardigen c.q. bewerken van goederen, producten en/of stoffen middels of grotendeels middels machines, installaties of anderszins via een geautomatiseerd proces. 1.42 kampeermidde Het hof laat zich hierbij leiden door het spraakgebruik. In het spraakgebruik wordt onder een particuliere huishouding verstaan een economisch-consumptieve eenheid van één of meer personen die alleen of gezamenlijk een woonruimte voor woondoeleinden gebruikt, in zijn dagelijkse behoeften voorziet en de kosten daarvan draagt

Gemeenteblad 2018, 266111 Overheid

 1. één of meer personen die op hetzelfde adres wonen en een economisch-consumptieve eenheid vormen; 1.32 internetwinkel: specifieke vorm van detailhandel, waarbij de transactie via internet (of postorder) tot stand komt en waarbij afhalen, tonen en afrekenen van goederen niet ter plaatse gebeurt; 1.33 motorrijtuig
 2. een verzameling van één of meer personen met een relationele binding die één woonruimte bewoont en een economisch-consumptieve eenheid vormt. 1.50 industrie(le): een bedrijf dat is gericht op het vervaardigen c.q. bewerken van goederen, producten en/of stoffen middels of grotendeels middels machines, installaties of anderszins via een geautomatiseerd proces
 3. economisch-consumptieve eenheid vormt. 1.35 ijsboerderij specifieke vorm van horeca ter plekke van een voormalige agrarische bedrijfslocatie waarbij in hoofdzaak ijs en daarnaast ondergeschikt (kleine) gerechten worden verstrekt. 1.36 industrie(le
 4. één of meer personen die op hetzelfde adres wonen en een economisch-consumptieve eenheid vormen; 1.37 internetwinkel: specifieke vorm van detailhandel, waarbij de transactie via internet (of postorder) tot stand komt en waarbij afhalen, tonen en afrekenen van goederen niet ter plaatse gebeurt; 1.38 kampeermiddel
 5. Één of meer personen die op hetzelfde adres wonen en een economisch-consumptieve eenheid vormen, met de intentie om zelfstandig, bestendig, voor onbepaalde tijd, in gezinsverband of in een met een gezinsverband vergelijkbaar samenlevingsverband te wonen. Bewoners van wooneenheden (voor kamerverhuur) gezamenlijk worden hieronder niet begrepen
 6. nen die een gemeenschappelijke huishouding voeren, of ook wel: een economisch-consumptieve eenheid vormen. Dit lijkt op het eerste gezicht een duidelijke definitie, maar a Het is de bedoeling dat alle datasystemen van de overheid aan elkaar gekoppeld gaan worden. Maar ook dan zullen de verschillen over wat een woning is blijven bestaan
 7. Huishouden: een verzameling van één of meer personen met een relationele binding, die één woonruimte bewoont en een economisch-consumptieve eenheid vormt. Artikel 2 Voorwaarde

één of meer personen die op hetzelfde adres wonen en een economisch-consumptieve eenheid vormen; 1.53 intensieve veehouderij een agrarisch bedrijf of een deel daarvan met tenminste 250 m2 bedrijfsvloeroppervlak dat wordt gebruikt voor veehouderij volgens de Wet milieubeheer en waar geen melk bewoont en een economisch- consumptieve eenheid vormt. 46.kantoor: een ruimte, of bij elkaar horende ruimten, bedoeld om voornamelijk te worden gebruikt voor administratieve werkzaamheden. ter verduidelijking: kantoren kunnen worden onderscheiden in kantoren met en zonder een baliefunctie. 47.karakteristieke bebouwing personen die een economisch-consumptieve eenheid vormen, waarbij sprake is van . VOORSTEL PAGINA 2 VAN 7 bloedverwantschap, huwelijksbinding of een daaraan in intensiteit en continuiteit gelijk te stellen mate van binding, was de gedachte dat kamerbewoning of andere 'onzelfstandige' bewoning va

economisch-consumptieve eenheid? Het begrip beoogt alleen samenlevingsvormen met een vergaande mate van onderlinge verbondenheid en continuïteit. De ruimtelijke relevantie daarvan ontbreekt. op het aantal personen per woning, het parkeren etc. Zienswijze ongegrond Het gebruik wordt onder het overgangsrecht geplaatst omdat we va een huishouden bestaat uit één of meer personen die op hetzelfde adres wonen en een economisch-consumptieve eenheid vormen. Vaak is een huishouden gebaseerd op bloedverwantschap en huwelijksbinding of een met een huwelijksverbinding gelijk te stellen samenlevingsverband; 1.48 kelder 1.55 huishouden: een of meer personen die op hetzelfde adres wonen en een economisch-consumptieve eenheid vormen. 1.104 woning: een complex van ruimten volgens aard en indeling geschikt of bestemd voor de huisvesting van een afzonderlijk huishouden. 5.1 Bestemmingsomschrijvin

bewoont en een economisch- consumptieve eenheid vormt. 40.kantoor: een ruimte, of bij elkaar horende ruimten, bedoeld om voornamelijk te worden gebruikt voor administratieve werkzaamheden. ter verduidelijking: kantoren kunnen worden onderscheiden in kantoren met en zonder een baliefunctie. 41.maatschappelijke dienstverlening één of meer personen die op hetzelfde adres wonen en een economisch-consumptieve eenheid vormen; 1.37 internetwinkel: specifieke vorm van detailhandel, waarbij de transactie via internet (of postorder) tot stand komt en waarbij afhalen, tonen en afrekenen van goederen niet ter plaatse gebeurt

Eenpersoonshuishouden - Woningcorporatie

 1. één of meer personen die op hetzelfde adres wonen en een economisch-consumptieve eenheid vormen; 1.42 internetwinkel specifieke vorm van detailhandel, waarbij de transactie via internet (of postorder) tot stand komt en waarbij afhalen, tonen en afrekenen van goederen niet ter plaatse gebeurd
 2. woonruimte bewoont en een economisch- consumptieve eenheid vormt. 1.50 kampeermiddel: a. tenten, tentwagens, een kampeerauto, toercaravans, vouwwagens, campers of huifkarren; b. enig ander onderkomen of enig ander voertuig, gewezen voertuig of gedeelte daarvan
 3. Huishouden Één of meer personen die op hetzelfde adres wonen en een economisch-consumptieve eenheid vormen, met de intentie om zelfstandig, bestendig, voor onbepaalde tijd, in gezinsverband of in een met een gezinsverband vergelijkbaar samenlevingsverband te wonen. Bewoners van wooneenheden (voor kamerverhuur).
 4. ste twee schuin hellende dakschilden. 1.31 kelder: een overdekte, met wanden omsloten, voor mensen toegankelijke ruimte, beneden o
 5. Gegevens van de regeling; Organisatie: Roermond: Organisatietype: Gemeente: Officiële naam regeling: Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roermond houdende regels omtrent het verlenen van een ontheffing voor de parkeerschijfzone Spoorzone Oost (Beleidsregels parkeerschijfzone Spoorzone Oost 2020
 6. één of meer personen die op hetzelfde adres wonen en een economisch-consumptieve eenheid vormen; 1.29 klein evenement: een evenement waarbij op het drukste moment maximaal 100 personen aanwezig zijn, inclusief de organisatie en deelnemers, dat plaatsvindt tussen 08.00 en 23.00 uur en maximaal één dag duurt; 1.30 mantelzorg

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van

 1. één of meer personen die op hetzelfde adres wonen en een economisch-consumptieve eenheid vormen; 1.36 internetwinkel: specifieke vorm van detailhandel, waarbij de transactie via internet (of postorder) tot stand komt en waarbij afhalen, tonen en afrekenen van goederen niet ter plaatse gebeurt; 1.37 kwetsbaar object
 2. ste twee schuin hellende dakschilden. 1.31 kelder: een overdekte, met wanden omsloten, voor mensen toegankelijke ruimte, beneden o
 3. één of meer personen die op hetzelfde adres wonen en een economisch-consumptieve eenheid vormen
 4. g van het gebouw of het terrein, noodzakelijk is

Kleinst mogelijke eenheid van werk, uitgevoerd door één persoon of machine. Verhuren eenheden Aanbieden woning Uitnodigen gegadigden (prospects) Controleren duur inschrijving CORA 71 De procesarchitect onderkent de processen tot en met het werkproces; de procesontwerper specificeert werkprocessen minimaal tot processtappen en indien nodig tot en met de handelingen (werkinstructies) Sinds gisteravond ben ik me ineens gaan afvragen wat een huishouden precies is. Want, uitgezonderd van de leden van één huishouden, mogen we tot 1 juni van dit jaar niet meer samenscholen. Er staat een vette boete op het niet op afstand blijven van elkaar. Maar dat geldt dus niet voor leden van een huishouden

Gemeenteblad 2021, 9760 Overheid

 1. Gemeente Hardenberg: Bekendmakin
 2. Huishouden - 13 definities - Encycl
 3. Den Dungen/Maaskantje: Regel
 4. Begrippenlijst 'Bevolking' - Digischool Voor docenten in
 5. kern Wijlre: Artikel 1 Begrippen - ruimtelijke planne
 • Rijksmuseum schilderijen Gouden Eeuw.
 • Danckertsstraat 37.
 • Tegengestelde betekenis.
 • Samsung Galaxy S7 Coolblue.
 • Youtube bach 24 preludes.
 • Ziekte van Refsum infantiele vorm.
 • Haar afscheren man.
 • Kwastvinnigen.
 • Bo rent amsterdam.
 • Bitcoin miner huren.
 • Giftige planten in elke straat.
 • Implementatie model Grol en Wensing.
 • Lasagne met kip, champignons.
 • Dominique Schemmekes.
 • Muziekwinkel Zeist.
 • Padouk palen 9x9.
 • Verkleuring in nek.
 • Beer pong Action.
 • Avis Preferred contact.
 • Emoji meaning Snapchat.
 • SWEETS hotel Kinkerbrug.
 • Geboortekaartje illustraties.
 • Jumbo bezorgen kosten.
 • NKD Longboard.
 • Tijger Weegschaal.
 • Hoe begin je een presentatie in het Frans.
 • Ontslag nemen met wederzijds goedvinden.
 • Mesopotamian Religion.
 • Calorieën varkensgehakt.
 • Ecologische hot tub.
 • Tips voor efficiënt huishouden.
 • Vanille extract dr oetker Jumbo.
 • Lumbago slaaphouding.
 • Mr bean funeral and wedding.
 • School van vroeger straffen.
 • Cactus kopen IKEA.
 • Funda Doorwerth.
 • 1.16 all biomes seed.
 • Binnenmuur bekleden.
 • HIIT workout.
 • Wiskunde uitleg.